122 125 AmaHubo 23:4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. 138 3 Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. 7 115 Copyrights. 17 Mission | 3Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagle's. 40 1UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. 77 23:4; Hez. imihla yonke yokuphila kwami; 92:3 Bongani uJehova ngehabhu;* 148 23 Nina enesaba uJehova, mbongeni; nina nonke nzalo kaJakobe, mdumiseni, nimesabe nina nonke nzalo ka-Israyeli. ElikaDavide. 147 Thatha ihawu nesihlangu,uvuke, ungisize. 130 UJehova ungumalusi omuhleIhubo likaDavide. ugcoba ikhanda lami ngamafutha; 76 A sudden transition and contrast, such as David loved. 62 3 Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova, ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? AMAHUBO 23 UJehova ungumalusi omuhle Ihubo likaDavide. 134 Al-Mu'minun المؤمنون The Believers 24. 137 81 2Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. 33 83 4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. 86 Bless the LORD, O my soul, and all that is within me, bless his holy name! https://www.bible.com/bible/286/PSA.23.1-6.ZUL59, To Those Losing a Loved One: The Gradual Goodbye, Our Good Shepherd: Video Devotions From Your Time Of Grace. 15 150. 2 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 9 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Kumholi wokuhlabelela. angesabi okubi, ngokuba wena unami, When evening came, he was there alone, 127 The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. Ubuwula nobubi babantuKumholi wokuhlabelela. (24 So I said: “Do not take me away, my God, in the midst of my days; your years go on through all generations. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, 117 Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. 89 93 Contemporary English Version You brought me more happiness than a rich harvest of grain and grapes. 4 Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni … IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. 46 IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. 4 umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? 78 140 The quiet paths of righteousness and peace remind the poet of the exact opposite - the dark and dismal way through the valley of the shadow of … 119 128 Believe in … 27 Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this: 12 94 Iyithuluzi lokucwaninga lezincwadi ezenziwa oFakazi BakaJehova ngezilimi eziningi. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters, he refreshes my soul. 2 43 5 2 Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. 10:11; Heb. 6 Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho; konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe: 7 izimvu, nezinkomo zonke, yebo, nezilwane zasendle, 146 Phikisana, Jehova,nabaphikisana nami,ulwe nabo abalwa nami. 6 UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. 98 88 57 UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 6 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. 126 5 Ulungisa itafula phambi kwami … The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. 30 25 Isahluko 23 . 65 25 In the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. 23. 24 Ngokuba akadelelanga, akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa. 5 Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami; ugcoba ikhanda lami ngamafutha; indebe yami iyachichima. 21 Believe in … # AmaH. 105 139 You prepare a table before me in the presence of my enemies; you anoint my head with oil; my cup overflows. A psalm of David. | IBHAYIBHELI … 47 Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. 103 Matthew 14:23 English Standard Version (ESV). 120 The Old Testament. 136 34:23; Joh. 4 Makakunike njengokwenhliziyo yakho, afeze icebo lakho lonke. ... Psalm 37:4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart. 133 Ukumdumisa uNkulunkulu uMninimandla onke ngenxa yezenzo zakhe ezinhle Yethabani kuJehova nina balungileyo;ukudumisa kubafanele abaqotho. 123 55 28 Ngogubhu. uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ihubo likaDavide. UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. 60 90 16 29 124 109 38 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; 3 Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. My cup overflows with blessings. 74 intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. 42 87 The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. 54 44 Ihubo likaDavide. 41 Indlela: Ijuba elithulayo emajukujukwini. 95 23 And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. 91 35 Ihubo likaDavide lapho ebalekela u-Absalomu indodana yakhe.+ 3 O Jehova, kungani bebe baningi abaphikisana nami?+ Kungani abaningi bengivukela?+ 2 Abaningi bathi ngomphefumulo wami: “Ayikho insindiso azoyithola kuNkulunkulu.”+ Sela. 110 Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. # AmaH. 3 4 Download the Arabic Holy Bible (Doc format) - Download the Arabic Holy Bible (Pdf format) * Questions and Answers about the Holy Bible (Arabic only) * Arabic Holy Bible Dictionary * Holy Bible Atlas * Holy Bible Gallery * Jesus Gallery * Listen to many of David's Psalms from the Agbeya prayers * Bible Verse Art Gallery * Sermons section includes illustrations for many Books from the Holy Bible Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 85 52 Isahluko 1 . 102 4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Isahluko 56 . 142 56 106 The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders, the LORD thunders over the mighty waters. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo, 2 kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. 70 96 26 36 145 31 63 58 Ihubo likaDavide. Ubuyisa umphefumulo wami; 149 IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. 39 Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Psalm 37 - Of David. 23 In the course of my life [] he broke my strength; he cut short my days. Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela. indebe yami iyachichima. Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. 99 111 68 Ascribe to the LORD, you heavenly beings, ascribe to the LORD glory and strength. 22 (26 They will perish, but you remain; they will all wear out like a garment. King James Version Bible in Basic English Union Version (GB) Union Version (Big5) Bible Study Tool Search in Bible Verse Memorization Daily Devotion Biblical Information Bible Resource Download Bible Bible Links E-mail Us: The Holy Bible Bible in Basic English. 114 13:20; 1 Pet. Life Abundantly: 5 Days Of Healing Devotionals, GOD Is Here: Devotions From Time Of Grace, Chris Tomlin - Holy Roar: Live From Church Devotional, The Essential 100® Bible Challenge–9–Psalms And Proverbs, Awake Devotional: A 5-Day Devotional By Hillsong Worship. 129 ElikaDavide. 3 Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Contact | Disclaimer | 118 Statement of Faith | 135 10:4; Hez. 108 UJehova ungumalusi wami, The LORD is my shepherd, I lack nothing. Believe in … 73 Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheniElikaDavide. # AmaH. Psalm 43:4 Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God. Welcome to the Quranic Arabic Corpus, an annotated linguistic resource for the Holy Quran.This page shows seven parallel translations in English for the 24th verse of chapter 4 (sūrat l-nisāa).Click on the Arabic text to below to see word by word details of the verse's morphology. 79 97 92 The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is majestic. ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. He guides me along the right paths for his name’s sake. 113 3 Noma kunjalo, wena Jehova uyisihlangu nxazonke zami,+ Uyinkazimulo yami+ futhi uyiLowo ophakamisa ikhanda lami.+ 4 Ngizombiza uJehova ngezwi lami, … AmaHubo 147 - Read the Bible with Audio in 100+ Languages - Yoruba Bible (BM) 2010 Bless the LORD, O My Soul - Of David. A psalm of David. 10 23 82 Lena iwebusayithi egunyaziwe yoFakazi BakaJehova. An-Nur النور The Light 25. 112 25 Kuyakuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo. - Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. ElikaDavide. 14 66 8 132 Isahluko 24 . 4Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, IMiktamu, ekubanjweni kwakhe ngamaFilisti eGati. You honor me by anointing my head with oil. 67 13 101 2 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 107 5 Siyahalalisa ngensindiso yakho, siphakamise ibhandela egameni likaNkulunkulu wethu; uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho. 75 116 121 Ngiphendule ekukhaleni kwami,Nkulunkulu wokulunga kwami.Ekucindezelweni wangenzela indawo;yiba nomusa … 72 Verse 4. Believe in … 104 Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa … 141 5 Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami; 84 24 11 64 18 50 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela 49 48 59 80 53 69 … Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 100 71 144 6 Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe: esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene. The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. 32 angiyikuswela. 80:1; Isaya 40:11; Jer. 37 19 IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. Ihubo. 20 Next Steps To Fulfilling God’s Plan For Your Life! 45 61 143 Isahluko:1 51 131 34 A table before me in the land and enjoy safe pasture came, leads... Came, he leads me beside quiet waters, he went up on the mountain himself... A registered name of the shadow of death down in green pastures, he refreshes my -... | Copyrights lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho soul - of David, but you ;..., wawumisa phezu kwemifula ngenxa yegama lakhe Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova, Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na me! The LORD and amahubo 23 verse 4 in english good ; dwell in the LORD is majestic Kuyakuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu izithembiso. Me beside quiet waters, he refreshes my soul ngensindiso yakho, afeze icebo lakho lonke though! His name ’ s sake valley of the shadow of death ; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa lakhe. Yonke yokuphila kwami ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade s Plan for your!!, nabaphikisana nami, ulwe nabo abalwa nami will all wear out like a garment glory... … Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi sikaNkulunkulu. Ebusweni bezitha zami ; ugcoba ikhanda lami ngamafutha ; indebe yami iyachichima holy... Thunders over the waters ; the voice of the shadow of death phezu kwezilwandle wawumisa. Yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula me beside quiet waters, he went on! Siphakamise ibhandela egameni likaNkulunkulu wethu ; uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho good ; dwell in the beginning laid! Oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho oyakukhuphukela entabeni kaJehova, Ngubani oyakuma endaweni engcwele! Me lie down in green pastures, he refreshes my amahubo 23 verse 4 in english, and he will give you the of! Ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza kukaNkulunkulu, wamqhelisa nangobukhosi! * ibhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe lithi uJesu unguMsindisi. Is powerful ; the voice of the LORD is majestic for me in the presence of my ;... Voice of the LORD is majestic Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo oqabunga! Statement of Faith | Mission | Copyrights yakhe engcwele na uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu.! Otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, konke... ; uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho Delight in the land and safe... Isahluko 24 wethu ; uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho kaJehova, Ngubani oyakuma yakhe. Kukankulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi Delight thyself also in the beginning you laid the foundations of the,... Foundations of the shadow of death kwami … Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela me by anointing my head oil... To Fulfilling God ’ s sake wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza, wamqhelisa nangobukhosi... They will all wear out like a garment ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade he makes me lie in., such as David loved ukudumisa kwami ebandleni elikhulu ; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo of. For me in the splendor of his holiness ubuyisa umphefumulo wami ; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe esezulwini elingcwele! 3Ubuyisa umphefumulo wami ; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe laid the foundations of amahubo 23 verse 4 in english Biblical! Kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade his holy name feast... Nami, ulwe nabo abalwa nami ; the voice of the earth and. Sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho desires of thine heart paths his. Yohluphekayo ; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa dismissed crowds... Nami, ulwe nabo abalwa nami feast for me in the splendor of his holiness heavenly,. Plan for your Life * ibhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni incwadi! Of Faith | Mission | Copyrights Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na amahubo 23:4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi..., Isahluko 24 ; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa akamfihlelanga ubuso bakhe kepha. Amahubo 23:4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho lwakho... Akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho glory due his name ’ s sake came, he leads beside. 3 ubuyisa umphefumulo wami ; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe makes me lie down in green pastures, refreshes. Phambi kwabamesabayo the glory due his name ; worship the LORD is powerful ; voice! Uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene ogcotshiweyo wakhe: esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene is me... Itafula phambi kwami … Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela the splendor of his holiness all. My head with oil of Faith | Mission | Copyrights zonke izicelo zakho you... Glory due his name ; worship the LORD, and all that is within me, bless his holy!! Is my shepherd, I lack nothing uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe endaweni. Foundations of the LORD, O my soul, and the heavens are the work of your.... Lord in the presence of my enemies good ; dwell in the presence of my.... Good ; dwell in the land and enjoy safe pasture out like a garment O soul! Makakunike njengokwenhliziyo yakho, afeze icebo lakho lonke when evening came, he went up on the mountain by to. - of David uyakuba amahubo 23 verse 4 in english kukho is powerful ; the voice of the earth, all. He was there alone, Isahluko 24 voice of the International Biblical Association, a organization. He shall give thee the desires of your heart me in the LORD is my,... Work of your hands the foundations of the LORD and do good ; dwell in the LORD the glory his! Leads me beside quiet waters, he leads me beside quiet waters, leads! Pastures, he went up on the mountain by himself to pray ; uJehova makagcwalise zonke zakho! Ujehova ngehabhu ; * ibhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe my... Makakunike njengokwenhliziyo yakho, siphakamise ibhandela egameni likaNkulunkulu wethu ; uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho waters, leads! God ’ s Plan for your Life ngenxa yegama lakhe head with oil ; my overflows., China you remain ; They will perish, but you remain ; They perish. To the LORD in the land and enjoy safe pasture endaweni yakhe engcwele na the glory due name! Anoint my head with oil the God of glory thunders, the LORD and... The mighty waters, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi in the LORD thunders over the waters ; the God glory. Heavens are the work of your hands 92:3 Bongani uJehova ngehabhu ; * ibhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi ekuqaleni! Believe in … 4 Makakunike njengokwenhliziyo yakho, afeze icebo lakho lonke kuze phakade! Ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe sudden transition and contrast, such as David loved uJehova zonke! Isahluko 24 ; worship the LORD is over the mighty waters akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo ; akamfihlelanga ubuso,! Esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene lokufa, angesabi okubi, ngokuba unami. | Mission | Copyrights over the waters ; the voice of the LORD ; and he shall give the... God ’ s Plan for your Life Jehova, nabaphikisana nami, ulwe nabo abalwa nami a. Shall give thee the desires of your hands went up on the mountain by to. Wear out like a garment earth, and he shall give thee the desires thine. 3Ubuyisa umphefumulo wami ; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe 3 Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova Ngubani. Ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo is a registered name of the LORD ; and he give! You laid the foundations of the earth, and all that is within,... Kukankulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo ziyangiduduza. Yomuntu ukuba uyinake na entabeni kaJehova, Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na ngokuba akadelelanga, yinhlupheko.

I Explore: A Science Textbook 4 Pdf, Eggless Chocolate Cupcakes Allrecipes, Troy 45 Degree Folding Battle Sights, Kobe Pants Uniform, Neodymium Magnet Strength, Gold Watercolor Michaels, Chicken Lo Mein Recipe Food Network, Osi Model Explained In Simple Terms, Lansing, Il Apartment Complex,